புனைவு/ சிறுகதை

சகாப்தீன் கந்தளாய் முஸ்தபாகிராமத்திலே நன்றாகக் கற்பிக்கும் ஆசிரியர் ஒருவர் இருந்தார். அவரின் தரமான கற்பித்தலை அவ்வூர் மக்களும் பாராட்டினர். ஆனால், அவரிடம் ஒரு கெட்ட பழக்கமிருந்தது. கற்பிக்கும் போது விளங்காத மாணாக்கரை ‘எருமை மாடு’ என்று திட்டும் பழக்கமிருந்தது.ஒரு நாள் அந்த ஆசிரியரின் வீட்டுக்கு அருகால் ஓர் இடையன் போய்க்கொண்டிருந்தான். அவன் கல்வி அறிவற்ற ஒரு பாமரன்...
2017-03-26 06:30:00
Subscribe to புனைவு/ சிறுகதை