பத்திகள் | தினகரன் வாரமஞ்சரி

பத்திகள்

மடையர்கள் வேறு முட்டாள்கள் வேறா? என்னடா கேள்வி இது என்று யோசிக்கிறீங்களா? வேறுதான். மடையர்கள் பரப்பும் வதந்திகளை முட்டாள்கள் அப்படியே ஏற்றுக்ெகாள்வார்களாம்!அறிவீனமாக நடந்துகொள்பவர்கள் மடையர்கள், அறிவே இல்லாதவர்கள் முட்டாள்கள் என்றால் ஒத்துக்ெகாள்வீர்களா? வேறு வழியில்லை, அதுதான் உண்மை!வதந்தியொன்று பரவினால், அதுபற்றி ஆற தீர ஆராய்ந்து அறிந்துகொள்வதைவிடுத்து அப்பிடியே...
2017-10-22 06:30:00
Subscribe to பத்திகள்