பத்திகள்

சிலர் உழைப்பதற்காகச் சாப்பிடு வாங்க, இன்னுஞ்சிலபேர் சாப்பிடுறத்துக்காக உழைப்பாங்க. அநேகர் சாப்பிடாம லேயே உழைச்சு உருக்குலைவாங்க. கடைசியிலை காசு மட்டும் கையிக்ைக இருக்கும்; ஒண்டும் சாப்பிட ஏலாது. அதைச் சாப்பிட்டால் அந்த நோய் வரும், இதைச் சாப்பிட்டால் இந்த நோய் வரும் எண்டிட்டுக் கவலையோட குந்தியிருப்பாங்க. மொத்தத்திலை பணக்காரனா சாகிறதுக்காகப் பிச்சை க்காரனா வாழ்வாங்க!...
2017-07-16 06:30:00
Subscribe to பத்திகள்