சிறுவர் மலர்

கலிலியோ 1564-ஆம் ஆண்டு இத்தாலி நாட்டின் பைசா நகரில் பிறந்தார். 17 வயது சிறுவனாக இருக்கும்போது ஒரு நாள் சர்ச்சில் தொங்கவிடப்பட்டிந்த ஒரு விளக்கு காற்றில் ஆடுவதைக் கவனித்தார். அதன் அலைவீச்சு சிறிதாக இருந்தாலும் பெரிதாக இருந்தாலும் அது ஒரு கோடியிலிருந்து மறுகோடிக்குச் செல்ல ஒரே அளவு நேரத்தை எடுத்துக் கொள்வதாக அவருக்குத் தோன்றியது. அதை எப்படி சரிபார்ப்பது? வல்லவனுக்குப்...
2017-05-28 06:30:00
Subscribe to சிறுவர் மலர்