உயிர்ப்புப் பெருவிழா வாழ்த்துகள் | தினகரன் வாரமஞ்சரி

உயிர்ப்புப் பெருவிழா வாழ்த்துகள்

"உன்னதங்களிலே இறைவனுக்கு மகிமை உண்டாகுக!
பூவுலகில் நல் மனதோர்க்கு அமைதி ஆகுக!

Comments