குழந்தைகள் | தினகரன் வாரமஞ்சரி

குழந்தைகள்

இலங்கை செபக் கிரிதாஸ் தலைமையகமும் மட்டக்களப்பு செபக் கிரிதாஸ் அமைப்பும் ஏற்பாடு செய்திருந்த மாபெரும் சர்வமத பாத யாத்திரை மட்டக்களப்பில் நடைபெற்றபோது சிறார்களது கலை நிகழ்ச்சியை படத்தில்  காணலாம்.  
   (படமும் தகவலும் : என்.  ஹரன்)

Comments